Životní situace

Žádáte o poskytnutí osobních údajů?

Žádost o poskytnutí osobních údajů z informačního systému

Popis situace:
Žádost o poskytnutí osobních údajů z informačního systému
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
Obyvatel starší 15 let na základě písemné žádosti.
Za obyvatele mladšího 15 let, za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, žádá jejich zákonný zástupce na základě písemné žádosti.
Další podmínky:
Občanovi staršímu 15 let poskytuje ohlašovna písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě s výjimkou údaje o osvojení, který se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let
Způsob podání:
Podání žádosti o poskytnutí osobních údajů z informačního systému.
Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem (povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží občanský průkaz nebo průkaz k povolení pobytu pro cizince, cestovní doklad nebo průkaz k povolení pobytu azylanta a podepíše žádost před orgánem oprávněným k poskytování údajů)
Kdo záležitost vyřizuje:
OÚ Adamov
Potřebné doklady a podklady:
Občanský průkaz, průkaz k povolení pobytu pro cizince, cestovní doklad nebo průkaz k povolení pobytu azylanta.
Seznam formulářů:
Žádost o poskytnutí osobních údajů z informačního systému -předepsný formulář lze získat u kteréhokoliv obecního, městského nebo místního úřadu pověřeného vedením matrik.
Správní a jiné poplatky:
Vydání výpisu z evidence 50,- Kč 
Související právní předpisy:
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel v platném znění
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
Správce tohoto postupu:
OÚ Adamov