Životní situace

Stavíte rodinný dům?

Žádost o stavební povolení 

Popis situace: 
K uvedenému záměru - situace vyžaduje stavební povolení
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která prokáže vlastnické nebo jiné právo k pozemku nebo stavbě
Další podmínky:
Podává se žádost o stavební povolení na předepsaném formuláři s přílohami. K žádosti stavebník připojí doklady dle § 110 odst. 1) a 2) zákona č. 183/2006 Sb., a § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb.
Způsob podání:
Písemně, tiskopis "Žádost o stavební povolení" spolu s přílohami doručit na podatelnu MěÚ v Rudolfově osobně nebo poštou.
Kdo záležitost vyřizuje:
Odbor výstavby a správy majetku MěÚ Rudolfov
Potřebné doklady a podklady:
Žádost na předepsaném formuláři (vyhláška č. 526/2006 Sb., příloha č. 2) a předepsané přílohy dle části B příloha č. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb.
Seznam formulářů:
Žádost stavebního povolení - příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.
Správní a jiné poplatky:
1. Vydání stavebního povolení - zákona č. 634/2004 Sb. 
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty Kč 300,-
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty Kč 1 000,- 
c) ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2 Kč 300,-
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními Kč 300,-
e) ke stavbě řadových garáží Kč 300,- a 150,- Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 2 500,-
f) ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou
síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) Kč 300,-
g) k drobným stavbám, a jejich změnám Kč 300,-
h) k dočasným stavbám zařízení staveniště Kč 300,-
i) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až h) Kč 3 000,-
- k její nástavbě a přístavbě Kč 2 500,-
- k její stavební úpravě nebo ke stavbě přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v tomto písmenu Kč 1 000,- 
2. Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením (včetně změny podmínek stavebního povolení) nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení14) Kč 300,-
3. Vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení15) Kč 1 000,-
4. Vydání povolení terénních úprav 16) Kč 1 000,-
Lhůty a termíny:
3O - 6O dnů - zák.č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění
Další požadované činnosti:
Se stavbou lze započít po nabytí právní moci stavební povolení a vyzvednutí štítku "stavba povolena" a vyzvednutí ověřené projektové dokumentace stavby ve stavebním řízení. Stav.povolení pozbývá platnost,nebyla-li stavba zahájena do 2 let od nabytí práv. moci stav.povolení. Byla -li stavba zahájena, je lhůta k dokončení uvedena v rozhodnutí - je možno požádat o prodloužení před jejím uplynutím.
Související právní předpisy:
zák.č.183/2006 Sb. Stavební zákon
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zák.č.185/2001 Sb., o odpadech
zák.č.86/2002 Sb., o ovzduší
zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
Místo, způsob a lhůta pro odvolání:
Do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru reginálního rozvoje, územního a stavebního řízení a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice, podáním u stavebního úřadu v Rudolfově
Sankce za nesplnění podmínek:
viz. § 178 - 183 stavebního zákona
Správce tohoto postupu:
Odbor výstavby a správy majetku MěÚ Rudolfov
Datum, od kterého postup platí:
Od 1. 1. 2007
Tiskopisy
Žádost o stavební povolení
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě