Životní situace

Přistěhovali jste se do obce?

 

Přihláška k trvalému pobytu

Popis situace:
Občan se přihlašuje k trvalému pobytu do obce Adamov - ohlašovnou je Obecní úřad v Adamově.
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
Občan ČR starší 15 let.
Za občana ČR mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, stejně jako za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.
Pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. 
Další podmínky:
Občan České republiky
Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je určen pro bydlení, individuální rekreaci nebo ubytování a k tomuto účelu je i zkolaudován a označen číslem popisným, evidenčním, popř. orientačním.
Způsob podání:
Vyplnění a podepsání přihlašovacího lístku k trvalému pobytu 
Kdo záležitost vyřizuje:
OÚ Adamov 
Potřebné doklady a podklady:
Občanský průkaz, občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas.
Občan po nabytí státního občanství ČR předkládá doklad o nabytí státního občanství.
Doklad o vlastnictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávněnosti užívání bytu (např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva, dohoda o ubytování, dohoda o přidělení místa na ubytovně) nebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas před zaměstnancem ohlašovny). Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněná užívat objekt nebo jeho vymezenou část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení.
Rodný list dítěte mladšího 15 let.
Doklad o oprávnění k zastupování občana (např. pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem).
Seznam formulářů:
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
Správní a jiné poplatky:
50,-Kč
děti mladší 15 let, které se přihlašují společně s rodiči - bez poplatku
Lhůty a termíny: 
vyřízeno ihned na místě
Další požadované činnosti:
Související právní předpisy:

zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel v platném znění
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
Správce tohoto postupu: 
OÚ Adamov