Životní situace

Potřebujete zaplatit poplatek za odstraňování odpadů?

Platba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Popis situace:
Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Dále je poplatníkem fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, ve stejné lhůtě má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.
Způsob podání:
Osobně
Kdo záležitost vyřizuje:
OÚ Adamov
Seznam formulářů:
Prohlášení společného zástupce
Správní a jiné poplatky:
Sazba poplatku činí 900,- Kč.
Lhůty a termíny:
Poplatek je splatný nejpozději do 31. května běžného roku.
Související právní předpisy:
zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závazná vyhláška obce Adamov č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Sankce za nesplnění podmínek: 
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Správce tohoto postupu: 
OÚ Adamov
Datum, od kterého postup platí:
1.1.2024