Životní situace

Potřebujete pronajmout veřejné prostranství?

Pronájem veřejného prostranství

Popis situace:
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb, umístění zařízení k poskytování služeb, umístění prodejních nebo reklamních zařízení, stavebních zařízení, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl..
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
Fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství uvedeným způsobem, poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 2 dny před jeho započetím. 
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají: akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo akcí sportovních a kulturních, pořádaných ve spolupráci s obecním úřadem.
Způsob podání:
Na žádost uživatele veřejného prostranství nebo z vlastního podnětu.
Kdo záležitost vyřizuje:
OÚ Adamov
Potřebné doklady a podklady:
Příjmení , jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo firmy a IČO, počet dní záboru,přičemž za kalendářní den se rozumí den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.
Správní a jiné poplatky:
dle vyhlášky obce Adamov č. 3/2008 o místních poplatcích
Související právní předpisy:
vyhláška Obce Adamov č. 3/2008 o místních poplatcích
Sankce za nesplnění podmínek:
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.
Správce tohoto postupu:
OÚ Adamov