Životní situace

Potřebujete ověřit pravost podpisu?

Legalizace - ověřování pravosti podpisu

Popis situace:
ověření pravosti podpisu na listinném dokumentu
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
každý občan bez omezení
Další podmínky:
doložit občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde - li o státního občana ČR. Jde-li o cizince, doložit průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU.
Způsob podání:
dostavit se k ověření podpisu osobně na obecní úřad
Kdo záležitost vyřizuje:
OÚ Adamov
Potřebné doklady a podklady:
občanský průkaz nebo cestovní doklad (cestovní pas), v případě cizince průkaz povolení k pobytu, cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu EU, průkaz žadatele o udělení mazinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta, průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany nebo průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany 
listina, na které má být podpis ověřen
Správní a jiné poplatky:
správní poplatek - 50,- Kč za jeden podpis (platí se ihned)
Lhůty a termíny:
vyřízeno ihned na místě
Související právní předpisy:
zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů v platném znění
vyhláška č. 36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění, sazebník správních poplatků - položka 5 písm. a) 
Správce tohoto postupu: 
OÚ Adamov