Životní situace

Potřebujete občanský průkaz?

Žádost o vydání občanského průkazu

Popis situace:
Žádost o vydání občanského průkazu
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
Občan po dovršení 15 let, který má trvalý pobyt na území ČR.
Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nejdříve 60 dnů před dovršením15 let jeho věku, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku. Za občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o občanský průkaz, a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům žádá, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá jeho opatrovník.
Žádost a doklady může za občana předložit jím pověřený zástupce na základě plné moci.
Další podmínky:
občan České republiky s trvalým pobytem v České republice
Způsob podání:
podání žádosti u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu
Kdo záležitost vyřizuje:
MěÚ Rudolfov a Magistrát města ČB 
Potřebné doklady a podklady:
při vydání p r v n í h o  O P
a) rodný list
b) 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana
c) doklad o státním občanství, tzn. platný cestovní pas ČR nebo osvědčení o státním občanství
d) případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů
při vydání prvního OP po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství
a) rodný list nebo rodný a křestní list
b) 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana
c) doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
d) doklad o státním občanství
e) doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství
f) případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů
při vydání n o v é h o O P
dosavadní občanský průkaz a 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana, nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit:
a) rodný list nebo rodný a křestní list
b) 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana (při vydáníOP bez strojově čitelných údajů 2 fotografie)
c) doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
d) potvrzení o občanském průkazu ( § 9 )
e) případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů
Je-li důvodem pro vydání nového občanského průkazu změna nebo doplnění některého údaje zapisovaného do občanského průkazu, je občan povinen předložit též doklad o této změně nebo doklad potvrzující nový údaj.
Seznam formulářů:
Žádost o vydání občanského průkazu
Správní a jiné poplatky:
Vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana - 100,- Kč
Lhůty a termíny:
Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je vyhotoven do 30 dnů ode dne předložení všech dokladů, potřebných pro vydání občanského průkazu, příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. OP bez strojově čitelných údajů ve lhůtě kratší 30 dnů.
Další požadované činnosti:
Podklady potřebné k vydání OP musí být předloženy v originále nebo v ověřeném opise
nebo ověřené kopii, u cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka. Vyhotovený OP si může občan převzít osobně u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti. Jinak je povinen si OP převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa svého trvalého pobytu.
Související právní předpisy:
zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech v platném znění
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
Doba platnosti občanských průkazů
Dnem 31. 12. 2008 skončí platnost OP bez strojově čitelných údajů, vydaných do 31. 12. 2003. Občané, kteří jsou držiteli těchto OP, jsou povinni podat žádost o nový OP nejpozději do 30.listopadu 2008.
Výjimku tvoří občanské průkazy občanů narozených před 1. lednem 1936, pokud je v nich vyznačeno, že doba jejich platnosti je bez omezení; ty zůstávají i nadále v platnosti, pokud údaje v nich uvedené souhlasí s aktuální skutečností, a povinnost výměny za nový OP se na ně nevztahuje.

Právní úprava: § 24 odst.2 zákona č.328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 612/2004 Sb.
Správce tohoto postupu:
MěÚ Rudolfov a Magistrát města ČB