Životní situace

Potřebujete cestovní pas?

Žádost o vydání cestovního pasu

Popis situace:
1. Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu. Žádost se vyřizuje ve lhůtě do 30 dnů.
Od 1. 3. 2008 se provádí zápis dítěte mladšího 10-ti let do cestovního dokladu rodiče.
Kdo záležitost vyřizuje :
Magistrát města ČB
Termíny, správní poplatky :
občanům mladším 15 let (CP s dobou platnosti 5 let) poplatek 100,-Kč
občanům starším 15 let (CP s dobou platnosti 10 let) poplatek 600,-Kč

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se nepodává na úředním tiskopisu, občan na příslušném úřadu předkládá doklady potřebné k vydání CP. Fotografii nepředkládá, tu pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji s nosičem dat s biometrickými údaji lze převzít pouze u úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání cestovního pasu.

Popis situace :
2. Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji je možno podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u matričního úřadu, případně v zahraničí u zastupitelského úřadu. Žádost se vyřizuje ve lhůtě kratší než 30 dnů.
Termíny, správní poplatky:
občanům mladším 15 let (CP s dobou platnosti 6 měsíců) poplatek 1000,- Kč
občanům starším 15 let (CP s dobou platnosti 6 měsíců) poplatek 1500,-Kč
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
- občan starší 15 ( nezletilý občan musí připojit k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem )
- za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.
- osoby oprávněné k podání žádosti se mohou dát zastupovat na základě plné moci.
Další podmínky:
občan České republiky
Potřebné doklady a podklady:
občan mladší 15 let
- doklad o státním občanství ČR (platný cestovní pas nebo osvědčení o státním občanství*)
- platný občanský průkaz rodiče
- rodný list dítěte
- prohlášení rodičů o státním občanství dítěte
- 2 fotografie o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana (jen v případě, že se žádá o pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji)

občan starší 15 let a mladší 18 let
- platný občanský průkaz
- rodný list
- občanský průkaz zákonného zástupce
- písemný souhlas zákonného zástupce
- 2 fotografie o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana (jen v případě, že se žádá o pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji)

občan starší 18 let
- platný občanský průkaz
- 2 fotografie o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě občana (jen v případě, že se žádá o pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji)

(* Osvědčení o státním občanství vydává příslušný Krajský úřad, žádost se podává prostřednictvím matričního úřadu příslušného dle místa trvalého pobytu).
Seznam formulářů :
žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji 
prohlášení o státním občanství
Další požadované činnosti :
pokud je dokladem o jménu nebo příjmení matriční doklad vydaný matrikou cizího státu, je žadatel povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní matrikou v Brně
občan je povinen se dostavit osobně k převzetí CP k orgánu, u kterého podal žádost o vydání CP, popřípadě k jinému orgánu oprávněnému předávat CP, který občan uvedl v žádosti.
Skončení platnosti cestovního dokladu : 
uplynutím doby v něm vyznačené 
ohlášením jeho ztráty nebo odcizení 
uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana 
pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého
Datum, od kterého postup platí:
1.9.2006
Související právní předpisy:
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech v platném znění
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění 
Správce tohoto postupu:
Magistrát města ČB