Životní situace

Pořídili jste si pejska?

Přiznání k poplatku ze psa, přihlášení psa do evidence OÚ

Popis situace:
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadě do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost. Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
Přiznání podává držitel psa
Způsob podání:
osobně
Kdo záležitost vyřizuje: 
OÚ Adamov
Seznam formulářů:
Přiznání k poplatku ze psů
Správní a jiné poplatky:
Základní sazba poplatku ze psa je 100,- Kč ročně, je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdoveckého nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 50,- Kč za psa.
Poplatek za druhého a každého dalšího psa se zvyšuje o 50%. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří vlastní psy služební, vedené v kynologickém klubu, mající zkoušku z výkonu, dále psy lovecké mající zkoušku z výkonu a psy chované ve stáří od 6 měsíců do 2 let. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod k osvobození.
Lhůty a termíny:
Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to nejpozději do 31. března každého roku
Další požadované činnosti:
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Tato známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 20 dnů.
Související právní předpisy:
337/92 Sb. Zákon o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška obce Adamov č. 3/2008
Zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Sankce za nesplnění podmínek:
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 36 a § 36 a) zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Správce tohoto postupu:
OÚ Adamov