Životní situace

Oznamujete změnu v užívání stavby?

Oznámení změny v užívání stavby

Popis situace:
Kolaudovanou stavbu lze užívat jen k účelu určeném v kolaudačním rozhodnutí, mění -li se účel užívání,j e nutno požádat o změnu v užívání stavby - viz § 127 zákona č. 183/2006 Sb. a § 13 vyhlášky č. 526/2006 Sb.
- změna ve způsobu využívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu či podstatném rozšíření výroby, popřípadě činnosti, která by mohla ohrozit zdraví a život nebo životní prostředí § 126.
Pokud změna v užívání spojená se změnou stavby - projedná stavební úřad ve stavebním řízení postupuje se dle § 105 - 117 , po dokončení změny stavby se podle okolností postupuje dle § 120 nebo 122 (kolaudační souhlas)
Jestliže stavební úřad se změnou v užívání stavby souhlasí, zašle do 30 dnů ode dne jejího oznámení souhlas tomu, kdo změnu oznámil. V opačném případě rozhodnutím užívání stavby zakáže.
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
Stavebník, vlastník stavby nebo uživatel,kdo prokáže vlastnický nebo jiný vztah ke stavbě.
Další podmínky:
Podává se oznámení o změně v užívání stavby na předepsaném formuláři s přílohami.
Jestliže se změna dotýká práv třetích osob nebo vyžadují podrobnějsí posouzení jejích účinků na okolí, stavební úřad do 30 dnů od oznámení změny písemně vyrozumí osobu, která jí oznámila, že změna podléhá rozhodnutí a zároveň určí podklady nezbytné pro řízení. Dnem jejich předložení je zahájeno řízení o změně v užívání stavby.
Způsob podání:
Podáním oznámení
Kdo záležitost vyřizuje:
Odbor výstavby a správy majetku MěÚ Rudolfov
Potřebné doklady a podklady:
Vyhláška č. 526/2006 Sb. část B
(např. dokumentace s vyznačením nového a stávajícího způsobu užívání stavby, závazné stanovisko dotčených orgůnů - oargán ochr. veř. zdraví, HZS atd.
Seznam formulářů:
Oznámení změny v užívání stavby - je určen vyhláškou č. 526/2006 Sb.
Správní a jiné poplatky:
Správní poplatek za souhlas se změnou v užívání není předepsán, poplatek za vydání rozhodnutí o změně v užívání stavby je Kč 500,-
Lhůty a termíny:
Lhůta je dána správním řádem č. 500/2004 Sb. - § 71 tj. 30-60 dní.
Související právní předpisy:
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Místo, způsob a lhůta pro odvolání:
Účastníci řízení se mohou odvolat podle správního řádu k odboru územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice do 15 dnů ode dne oznámení podáním u stavebního úřadu v Rudolfově - poučení o odvolání je součástí každého rozhodnutí
Sankce za nesplnění podmínek:
Zákon č. 183/2006 Sb. § 178-183
Správce tohoto postupu: 
Odbor výstavby a správy majetku MěÚ Rudolfov
Datum, od kterého postup platí:
1.1.2007
Tiskopisy
Oznámení změny v užívání stavby