Životní situace

Oznamujete záměr v území k vydání územního souhlasu?

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

Popis situace:
Pro záměr stavebníka k umístění stavby postačuje územní souhlas pro stavby uvedené v § 96 odst. 2) a v § 103 stavebního zákona, v zastavěném území nebo zastavitelné ploše. V důsledku realizace záměru se poměry v území podstatně nezmění, záměr nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu.
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba , která prokáže vlastnické nebo jiné oprávnění ke stavbě.
Další podmínky:
Podává se oznámení o záměru k vydání územního souhlasu na předepsaném formuláři s přílohami.
Územní souhlas nelze vydat,obsahuje -li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je - li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesoulas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.
Pro územní souhlas se nepřipouští výjimka z OTP na výstavbu.
Způsob podání:
Písemně, spolu s přílohami na podatelně MěÚ Rudolfov nebo poštou.
Kdo záležitost vyřizuje:
Odbor výstavby a správy majetku MěÚ Rudolfov
Potřebné doklady a podklady:
Žádost na předepsaném formuláři - vyhláška č. 503/2006 Sb., příloha 9 a předepsané přílohy dle části B příloha č. 9 uvedené vyhlášky.
Seznam formulářů:
Formulář určený vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření - příloha č. 9 k vyhlášce.
Správní a jiné poplatky:
Bez poplatku
Lhůty a termíny:
Lhůta pro vyřízení žádosti je dána § 96 stavebního zákona ; je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydá stavební úřad souhlas do 30 dnů ode dne jeho oznámení, pokud dojde stavební úřad k závěru, že záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, rozhodne usnesením, které vydá do 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru v územním řízení.
Zde neplatí předpoklad souhlasu mlčky po uplynutí pořádkové lhůty.
Související právní předpisy:
zákon č.183/2006 Sb.(stavební zákon)
zákon č.500/2004 Sb.(správní řád)
Místo, způsob a lhůta pro odvolání:
Nepodává se odvolání, územní souhlas není rozhodnutí.
Na základě podání stížnosti - pokud by bylo opatření vydáno v rozporu s právními předpisy, je postup dle § 156 správního řádu.
Sankce za nesplnění podmínek:
viz.§ 178 - 183 stavebního zákona
Správce tohoto postupu:
Odbor výstavby a správy majetku MěÚ Rudolfov
Datum, od kterého postup platí:
1.1.2007
Tiskopisy
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu