Životní situace

Ohlašujete jednoduchou stavbu, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce?

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

Popis situace:
Ohlášení stavby, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací dle § 104 odst. 2 písm. e), f), g), h), i), j),k),l),m),n), o) a p)stavebního zákona (183/2006 Sb.)
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
Fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která prokáže vlastnické nebo jiné právo ke stavbě nebo pozemku.
Další podmínky:
Ohlášení stavby, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací (není předepsaný formulář), náležitosti ohlášení stanovuje § 105 stavebního zákona.
Způsob podání:
Písemně, doručením na podatelnu MěÚ Rudolfov nebo poštou.
Kdo záležitost vyřizuje:
Odbor výstavby a správy majetku MěÚ Rudolfov
Potřebné doklady a podklady:
Ohlášení + přílohy dle § 105 stavebního zákona
Seznam formulářů:
Vyhláška č. 526/2006 Sb.,- příl. č.1
Správní a jiné poplatky: 
Bez poplatku 
Lhůty a termíny:
Nebude-li stavebníkovi do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu doručen zákaz, viz § 107 stavebního zákona, platí, že stavební úřad souhlas udělil.
Podání, které nemá náležitosti dle § 105 odst. 1)-3) není ohlášením dle tohoto zákona a stavební úřad jej usnesením odloží a stavebníkovi toto usnesení zašle do 15 dnů ode dne učinění podání.
Související právní předpisy:
Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon, zákon 500/2004 Sb. - správní řád
Místo, způsob a lhůta pro odvolání:
Nepodává se odvolání, jelikož souhlas s ohlášením není rozhodnutí.
V případě podané stížnosti, pokud by bylo opatření vydáno v rozporu s právními předpisy, postupuje se dle § 156 správního řádu.
Sankce za nesplnění podmínek:
Zák.č.183/2006 Sb.,§ 178 - 183.
Správce tohoto postupu: 
Odboru výstavby a správy majetku MěÚ Rudolfov
Datum, od kterého postup platí:
Od roku 2007
Tiskopisy
Oznámení udržovacích prací
Ohlášení stavby