Životní situace

Kolaudujete stavbu?

Kolaudace staveb a jejich změn - užívání staveb - návrh na kolaudaci

Popis situace:
Každá dokončená stavba, případně její část schopná samostatného užívání nebo ta část stavby, na které byla provedena změna nebo udržovací práce, pokud tyto stavby vyžadovaly stavební povolení, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí- jedná se o stavby povolené před účinností nového stavebního zákona
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
Stavebník, vlastník stavby, uživatel(je-li v době zahájení kolaudačního řízení znám
Další podmínky:
Stavba postavená podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, řádný návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí a veškeré podklady a doklady potřebné ke kolaudačnímu řízení
Způsob podání:
Pouze na písemný návrh stavebníka nebo budoucího uživatele(na základě písemné dohody se stavebníkem)
Kdo záležitost vyřizuje:
Odbor výstavby a správy majetku MěÚ Rudolfov
Potřebné doklady a podklady:
Uvedeny ve vyhl. 132/1998 Sb. § 30 a § 31 dále i § 32 a § 33 a to zejména :
K návrhu - popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního a stavebního povolení, doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací, geometrický plán, doklady o jednání s orgány státní správy. K ústnímu jednání - doklady o vytýčení stavby, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, zprávu o výsledku komplexního vyzkoušení, projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením, výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby, pokud řízení o nich stavební úřad spojil s kolaudačním řízením, zápis o předání a převzetí stavby, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků (§47 SZ) a další doklady stanovené podmínkami stavebního povolení
Seznam formulářů:
Žádost o kolaudaci stavby
Správní a jiné poplatky:
Bez poplatku, v případě překročení lhůty k dokončení stavby, se vybírá Kč 100,- - viz zákon č. 634/2004 Sb. v platném znění
Lhůty a termíny:
Dle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) do 60 dnů
Další požadované činnosti:
Pro stavebníka a ostatní účastníky řízení je požadováno účastnit se nařízených jednání.
Související právní předpisy:
Zákon č. 50/1976 Sb.(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 132/1998 Sb., zákon č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, Zákon č. 369/2001 Sb. užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád.
Místo, způsob a lhůta pro odvolání:
Účastníci řízení se mohou odvolat podle správního řádu k odboru územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice do 15 dnů ode dne oznámení podáním u stavebního úřadu v Rudolfově - poučení o odvolání je součástí každého rozhodnutí
Sankce za nesplnění podmínek:
Zákon č.186/2006 Sb. § 178 - 183, delikty, přestupky.
Správce tohoto postupu: 
Odboru výstavby a správy majetku MěÚ Rudolfov
Datum, od kterého postup platí:
Od roku 2007
Tiskopisy
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu