Vykonávané činnosti

Vykonávané činnosti obce

(Obec) Obecní úřad:

 • kompletní agenda přijímání a odesílání pošty
 • vedení agendy stížností, peticí a dalších podání a oznámení občanů
 • příprava a distribuce obecního zpravodaje
 • kopírování pro potřeby OÚ a veřejnost
 • provádí zápisy z jednání zastupitelstva
 • vykonává administrativní práce pro starostu a místostarostu OÚ
 • vede ohlašovnu, zpracovává podklady z evidence obyvatel, vede kartotéku, zajišťuje počítačové zpracování evidence obyvatel
 • poskytuje osobní údaje z informačního systému podle zákona č. 133/2000 Sb. v platném znění, a podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění
 • provádí vidimaci a legalizaci (ověření shody kopie listiny s originálem, ověření pravosti podpisu)
 • spravuje úřední desku v listinné i elektronické podobě
 • zajišťuje přípravu a průběh voleb
 • vybírá správní poplatky za jednotlivá rozhodnutí a parkovací místa
 • vede evidenci všech vydaných rozhodnutí včetně ohlášení
 • vede evidence obecně závazných vyhlášek obce, nařízeních zastupitelstva obce 
 • udržuje úplné katastrální operáty (mapový a písemný)
 • provádění digitalizace map
 • vede agendu o poskytnutí informací podle zák.č.106/1999 Sb.
 • vede agendu související s ochranou osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb.
 • spravuje internetové stránky obce Adamov 
 • Provádí kompletní pokladní službu 
  Provádí:
  vybírání místních poplatků
  evidenci a poplatky ze psů
  evidenci poplatků za likvidaci komunálního odpadu
  vyplácí finanční příspěvky (porodné, pohřebné) 
 • kompletní vyměřování poplatků podle obecně závazných vyhlášek obce
 • vyměřuje poplatky za užívání veřejného prostranství


  Kontrolní výbor:
 • organizační a technická zabezpečení jednání obce
 • vede evidenci právních předpisů (sbírka zákonů)
 • vede evidenci nařízení a dalších opatření ostatních orgánů státní správy
 • vyhotovuje smlouvy, týkající se dispozice s majetkem obce
 • uzavírá smlouvy o zabezpečení odstraňování komunálních odpadů (fyzické a právnické osoby)
 • organizování veřejných soutěží
 • vede agendu jednání obce 


  Stavební výbor:
 • přiděluje čísla popisná a čísla evidenční 
 • vydává vyjádření nebo souhlas se stavbou pro specielní úřady
 • vydává rozhodnutí o připojení nemovitosti k místní komunikaci
 • povoluje překopy komunikací
 • vydává souhlas s napojením na vodovod nebo kanalizaci
 • vydává vyjádření ke stavbám v obci
 • řeší dopravní systém obce, dopravní značení a parkování v obci 
 • povoluje umístění reklam na veřejném prostranství
 • spolupracuje při tvorbě územního plánu
 • zastupuje obec v řízeních podle stavebního zákona
 • plní povinnosti vlastníka majetku obce ve věcech oprav a investic
 • provádí stavební dozor nad investicemi obce
 • koordinuje předprojektové přípravy jednotlivých stavebních akcí
 • připravuje územně plánovací podklady pro perspektivní a dlouhodobou koncepci výstavby obce


  Sociální výbor:
 • rozhoduje o finančních příspěvcích občanům v případě nouze
 • vede agendu jubilantů včetně gratulací
 • vyplácí finanční příspěvky (porodné, pohřebné) 


  Výbor ŽP:
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.:
 • povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les
 • vyměřuje poplatky za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů
 • kontroluje provozovatele malých stacionárních zdrojů
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku zákona o odpadech č. 85/2001 Sb.
 • dohlíží na dodržování vyhlášky Obce Adamov o dodržování veřejného pořádku, dodržování čistoty v obci a ochraně ŽP a vyhlášky o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
 • zajišťuje užívání veřejného prostranství

  Finanční výbor:
 • Vedení evidencí:
  evidence nemovitého a movitého majetku obce
  evidence všech smluv a dohod uzavíraných obcí
 • vyřizuje pojistné události odpovědnosti za škodu 
 • vede mzdovou a personální agendu
 • vedení rozpočtu obce
 • zajišťuje organizaci inventarizace majetku obce Adamov
 • vypořádání pojistných událostí na majetku obce
 • kompletní vedení účetnictví obce 
 • připravuje kalkulace investic a stavebních prací
 • připravuje podklady pro žádosti o dotace na finanční zajištění investic
 • připravuje podklady pro podání žádostí obce o dotace