Úřední deska

VEŘEJNÁ VÝZVA

k přihlášení zájemce k obsazení pracovní pozice referent/ka samosprávy

starosta obce Adamov vyhlašuje tímto veřejnou výzvu dle § 6 odst. 1 zákona . 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, k přihlášení zájemce k uzavření pracovní smlouvy k výkonu činnosti zaměstnance:
 

referent/ka samosprávy
 

Místo výkonu práce: obec Adamov
Možnost nástupu: dohodou po ukončení výběrového řízení  
Platové zařazení: tarifní třída 9 -10 dle nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Úvazek: poloviční
Trvání pracovního poměru: doba neurčitá se zkušební dobou tři měsíce
Zákonné předpoklady: zájemce musí splňovat předpoklady dle § 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk 

Kvalifikační předpoklady:

 • středoškolské vzdělání ekonomického směru 
 • zvláštní odborná způsobilost - úředník je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost k výkonu správních činností stanovených prováděcím právním předpisem do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem
 • minimální 2 letá praxe ve státní správě

Další požadavky:   

 • znalost práce na PC (WORD, Excel, Outlook, Internet)
 • rozvinuté organizační schopnosti a interpersonální dovednosti
 • samostatnost, preciznost, důslednost, spolehlivost, smysl pro detail
 • psychická odolnost a schopnost vyjednávat 
 • místní znalost a znalost okolí 
 • řidičské oprávnění skupiny B

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození zájemce
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana datum a podpis zájemce
 • vyplněný osobní dotazník

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • podepsané prohlášení v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladu pro přihlášku do veřejné výzvy dávám, ve smyslu zákona ē. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování. Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel
 

nejpozději do 26.7.2024 do 13 hodin.
 

Přihlášku podejte v zalepené obálce osobně na podatelnu OÚ Adamov, Nad Pláckem 347, 373 71 Adamov, nebo zašlete na stejnou adresu, na obálce vyznačte: „neotvírat, veřejná výzva“. Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis. 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného uchazeče bez udání důvodu. Uchazeči nesou náklady, které jim účastí vzniknou.

 

 

 

 

 

V Adamově dne 27.06.2024

 

 


 

Petr Schicker
starosta obce
tel: 774 240 463