Formuláře

Źádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (vzor)

1. Žadatel (žádat může pouze vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém předmětné dřeviny rostou)

Jméno a příjmení / název organizace:

Datum narození / IČO:

Úplná adresa místa trvalého pobytu / sídla:

Korespondenční adresa (pokud je odlišná od místa trvalého pobytu):

Kontaktní telefon (pro případ možnosti operativního odstranění nedostatků žádosti):

2. Údaje o pozemku, na němž předmětné dřeviny rostou
Parcelní číslo s označením, jak je pozemek evidován (KN = Katastr nemovitostí, PK = pozemkový katastr, ZE = zjednodušená evidence):

Katastrální území:

3. Popis dřevin, které mají být pokáceny
a) stromy
druh dřeviny:
počet stromů:
obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí:

b) keře
druh dřeviny:
velikost plochy keřů určených ke kácení (m2):

4. Důvod kácení:

5. Navržená náhradní výsadba za pokácené dřeviny:

6. Vyjádření vlastníka (uživatele, správce) pozemku pro náhradní výsadbu:

7. Vyjádření vlastníků nebo spolumajitelů dotčeného pozemku (uvedených v dokladu o vlastnictví): 
                                                                                                                                                                                                                                            datum a podpis (razítko) žadatele

8. Zmocnění žadatele ostatními spolumajiteli pozemku (všichni vlastníci pozemku jsou účastníky řízení, ale plnou mocí mohou pověřit jednoho z nich k zastupování v řízení a přebírání písemností)
Přílohy:
- doklad o vlastnictví pozemku - výpis z Katastru nemovitostí (originál nebo ověřená kopie Listu vlastnictví zhotoveného Katastrálním úřadem, nesmí být starší 6 měsíců) - snímek pozemkové či katastrální mapy vyhotovený Katastrálním úřadem
- situační zákres umístění dřevin, jejichž kácení je navrhováno, včetně okótování jejich vzdáleností od okolních objektů, popř. hranic sousedních pozemků
- nájemní smlouva pro doložení nájemního vztahu k pozemku (pokud je žadatel nájemcem předmětného pozemku)