Právní předpisy

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ADAMOV,

KTEROU SE UKLÁDAJÍ NĚKTERÉ POVINNOSTI NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ § 10 OBECNÍHO ZŘÍZENÍ
(OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O VEŘEJNÉM POŘÁDKU)

1/2010 

Zastupitelstvo obce Adamov rozhodlo dne 28. června 2010 usnesením č. 41/2010 vydat na základě ustanovení § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 379/2005 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1
Základní ustanovení


Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.

Čl. 2
Doba nočního klidu

Pro účely této vyhlášky se rozumí dobou nočního klidu:
- v pracovní dny doba od 21:00 do 07:00 hodin
- o sobotách doba od 21:00 do 08:00 hodin
- o nedělích a svátcích doba od 21:00 do 09:00 hodin

Čl. 3
Přestupky proti veřejnému pořádku


Přestupkem jsou tyto činnosti, které narušují veřejný pořádek v obci:
a) hlučný hovor, zpěv, hudba, pokřikování a jiné hlučné projevy v době nočního klidu
b) používání hlučných strojů (zejména cirkulárek, motorových pil, travních sekaček, křovinořezů,
bouracích kladiv, sbíječek apod.) v době nočního klidu, o nedělích a svátcích v době od 12:00 do
21:00 hodin
c) provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů
d) spalování umělých hmot, igelitů atp., ale i mokrého listí a mokré trávy v ohništích na zahradách i
na veřejných prostranstvích
e) vypouštění nadměrného kouře domovním komínem a to zejména z důvodů:
- spalování nevhodných paliv (umělé hmoty, igelit, polystyren, oleje atp.)
- nevhodného škrcení přívodu vzduchu do topeniště kotle (dehtování)
- nedostatečného rozehřátí kotle dřevem před přiložením uhlí
- špatného technického stavu kotle
f) stání motorových vozidel na místech, kde to není dovoleno
g) odhazování a odkládání mimo místa k tomu určená smetí, papírů, obalů všeho druhu, zbytků jídel,
žvýkaček, nedopalků z cigaret, ale i posečené trávy a jiných organických odpadů atp.
h) skladování materiálů a paliva (s výjimkou paliva při jeho rozvozu po dobu nezbytnou k jeho
uklizení) na veřejných prostranstvích bez předchozího souhlasu Obecního úřadu Adamov
ch) zničení, poškození, znečištění nebo neoprávněné odstranění, zaměnění či zakrytí orientačního či
dopravního značení
i) poškození nebo neoprávněné zabrání veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo
veřejně prospěšného zařízení
j) rozdělávání a udržování otevřených ohňů na veřejných prostranstvích bez souhlasu Obecního
úřadu Adamov
k) nerespektování zásad ohleduplnosti držiteli psa; držitel psa je povinen:
- dodržovat zákaz vstupu na plochy veřejné rekreační zeleně a na venkovní hrací plochy pro děti
- na ostatních veřejných plochách mít psa vždy na vodítku a pohybují-li se v blízkosti psa cizí lidé či
je-li ponechán pes bez dozoru opatřit psa náhubkem
- odstranit z veřejného prostranství případné tuhé exkrementy po svém psu
- vytvořit a stále udržovat takové podmínky chovu, aby pes zbytečně a nadměrně neštěkal
l) neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci.

Čl. 4
Sankce


Porušení povinností uložených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů – např. dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších přestupků.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyhlášení.Ing. Jan Novotný
starosta obce


Petr Schicker
místostarosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 2010-07-14
Sejmuto z úřední desky: 2010-07-29