Právní předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Obec Adamov


Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Adamov se na svém zasedání dne 10. 6. 2004 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):

Čl. 1
Základní ustanovení
Touto vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1) v obci Adamov.

Čl. 2
Působnost vyhlášky

Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby nacházející se na území obce Adamov.

Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů
(1) Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny:
a) učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání psů po veřejném prostranství, kterým se rozumí pohyb psa bez doprovodu osobou.
b) na veřejných prostranstvích opatřit psa náhubkem nebo jej vodit na vodítku.

Čl. 4
Sankce

1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se u fyzických osob posuzuje jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin2).
2) Kontrolu dodržování této vyhlášky, jakož i opatření k nápravě zjištěných nedostatků bude provádět obec Adamov.

1)Veřejným prostranstvím jsou dle §34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
2)Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně platná vyhláška obce Adamov č. 2/2000, o veřejném pořádku, čistotě a ochraně životního prostředí v obci Adamov.

Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Jiří Bér - místostarosta obce
Ing. Jan Novotný - starosta obce