Právní předpisy

Nařízení č. 5/2004
Obec Adamov

NAŘÍZENÍ č. 5/2004


Zastupitelstvo obce Adamov se podle §11 odst. 1 a §84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích usneslo dne 10. 6. 2004 usnesením č. 22/2004 vydat dle §50 odst. 1 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší toto nařízení:


I.
Na území obce Adamov je zakázáno používat těchto paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování:
1. hnědé uhlí energetické
2. lignit
3. uhelné kaly
4. proplástky

Jedná se o méně kvalitní paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.

II.
Za nedodržení povinností stanovených tímto nařízením může obecní úřad uložit pokutu dle zvláštních předpisů.

III.
Nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.V Adamově dne 2004-06-10

Jiří Bér - místostarosta obce
Ing. Jan Novotný - starosta obce