Životní situace

Žádáte o zvláštní užívání místní komunikace?

Zvláštní užívání místní komunikace 

Popis situace:
K užívání místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, je třeba povolení povolení příslušného silničního správního úřadu (odboru výstavby a správy majetku MěÚ Rudolfov)  vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Policie ČR, Okresním ředitelství České Budějovice, Služba dopravní policie.
Zvláštním užíváním MK je např.
a)umísťování reklamních poutačů, reklamních zařízení,
b) umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště,skládka stavebních hmot nebo paliva apod.)
c) provádění stavebních prací
d) umístění inženýrských sítí
e) pořádání sportovních, kulturních, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu
Pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástmi místních komunikací též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště a obratiště, podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
Jestliže dochází k uzavření více jak poloviny jednoho jízdního pruhu místní komunikace v délce větší než 50 m a na dobu delší než 3 dny, předkládá ještě dvojmo žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky MěÚ ten, v jeho zájmu nebo kvůli jeho činnosti má být uzavírka povolena a objíďka nařízena (jsou-li důvodem stavební práce, žádost předkládá zhotovitel). Nejde-li o havárie, žádost o povolení uzavírky se předkládá nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace (Vyhláška č. 104/1997 Sb., § 39).
Způsob podání:
Na žádost poplatníka
Kdo záležitost vyřizuje: 
Odbor výstavby a správy majetku MěÚ Rudolfov 
Potřebné doklady a podklady:
Žádost obsahuje dle dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., především: a) Přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (jaký druh stavebních prací, jaký způsob prodejea v jakém zařízení, jaký rozsah akce apod.).
b) jméno a příjmení tohokdo za průběh zvláštního užívání má zodpovídat, jeho RČ a adresu u právnických osob jejich název, sídlo, IČO
c) vyjádření případně podmínky vlastníka místní komunikace
d) stanovisko dotčených správních úřadů - MM České Budějovice, odbor dopravy.
e) stanovení dopravního značení, pokud je zvláštním užíváním vyvolána jeho potřeba nebo změna ( dopravní značení schvaluje Policie ČR, Okresní ředitelství České Budějovice, Služba dopravní policie)
f) termín a způsob uvedení komunikace do původního stavu (úklid apod.)
Správní a jiné poplatky:
Dle platného sazebníku
Lhůty a termíny:
Rozhodnutí do 30 dní ode dne podání žádosti
Související právní předpisy:
Zákon č. 13/1997 Sb. silniční zákon v platném znění, vyhláška č. 104/1997 Sb., zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.
Místo, způsob a lhůta pro odvolání:
Do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice, podáním u odboru výstavby a správy majetku MěÚ Rudolfov 
Sankce za nesplnění podmínek:
Dle zákona č. 13/1997 Sb., pro právnickou osobu, ktará užila při zvláštním užívání místní komunikaci bez povolení nebo nedodržela podmínky stanovené v povolení, neoprávněně uzavřela místní komunikaci je pokuta do 500.000,- Kč.
Správce tohoto postupu:
odboru výstavby a správy majetku MěÚ Rudolfov