Životní situace

Žádáte o vydání rozhodnutí o umístění stavby?

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, změny stavby, změny ve využití území, dělení nebo scelování pozemků

Popis situace:
Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území, lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak - viz § 76 stavebního zákona.
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.
Další podmínky:
Řádně vyplněná žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, nebo žádost o vydání rozhodnutí o změně ve využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu na předepsaných formulářích s přílohami.
Způsob podání:
Podáním žádosti na předepsaném formuláři.
Kdo záležitost vyřizuje:
Odbor výstavby a správy majetku MěÚ Rudolfov
Potřebné doklady a podklady:
Žádost na předepsaném formuláři a předepsané přílohy.
Seznam formulářů:
Formulář je určený vyhláškou č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření - příloha č. 3,4,5,6,7 k vyhlášce.
Správní a jiné poplatky:
Podle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. pol.18
a) Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území Kč 1 000,-
b) Vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Kč 500,-
Pol.20
Místní šetření
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu Kč 100,-
b) za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu v pracovních dnech Kč 150,-
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu Kč 300,-
Lhůty a termíny:
Dle správního řádu č. 500/2004 Sb. § 71 odst. 3 písm. a) - tj. 60 dnů.
Související právní předpisy:
Zákon č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 498/2006 Sb., č. 499/2006 Sb., č. 501/2006 Sb., č. 502/2006 Sb., č. 503/2006 Sb., č. 526/2006 Sb., č. 137/1998 Sb., ve znění vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb.,
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
zákon č. 86/2002 Sb. o ovzduší
zákon č. 251/2001 Sb.,o vodách;
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči, zákon č. 10/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Místo, způsob a lhůta pro odvolání:
Účastníci řízení se mohou odvolat podle správního řádu k odboru územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice do 15 dnů ode dne doručení podáním u stavebního úřadu v Rudolfově - poučení o odvolání je součástí každého rozhodnutí
Sankce za nesplnění podmínek:
zákon č. 183/2006 Sb. § 178-183
Správce tohoto postupu:
Odbor výstavby a správy majetku MěÚ Rudolfov
Datum, od kterého postup platí:
1.1.2007
Tiskopisy
Žádost o vydání rozhodnutí
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území