Obec Adamov - Elektronická úřední deska

Vykonávané činnosti

Vykonávané činnosti obce

(Obec) Obecní úřad:

 • kompletní agenda přijímání a odesílání pošty
 • vedení agendy stížností, peticí a dalších podání a oznámení občanů
 • příprava a distribuce obecního zpravodaje
 • kopírování pro potřeby OÚ a veřejnost
 • provádí zápisy z jednání zastupitelstva
 • vykonává administrativní práce pro starostu a místostarostu OÚ
 • vede ohlašovnu, zpracovává podklady z evidence obyvatel, vede kartotéku, zajišťuje počítačové zpracování evidence obyvatel
 • poskytuje osobní údaje z informačního systému podle zákona č. 133/2000 Sb. v platném znění, a podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění
 • provádí vidimaci a legalizaci (ověření shody kopie listiny s originálem, ověření pravosti podpisu)
 • spravuje úřední desku v listinné i elektronické podobě
 • zajišťuje přípravu a průběh voleb
 • vybírá správní poplatky za jednotlivá rozhodnutí a parkovací místa
 • vede evidenci všech vydaných rozhodnutí včetně ohlášení
 • vede evidence obecně závazných vyhlášek obce, nařízeních zastupitelstva obce 
 • udržuje úplné katastrální operáty (mapový a písemný)
 • provádění digitalizace map
 • vede agendu o poskytnutí informací podle zák.č.106/1999 Sb.
 • vede agendu související s ochranou osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb.
 • spravuje internetové stránky obce Adamov 
 • Provádí kompletní pokladní službu 
  Provádí:
  vybírání místních poplatků
  evidenci a poplatky ze psů
  evidenci poplatků za likvidaci komunálního odpadu
  vyplácí finanční příspěvky (porodné, pohřebné) 
 • kompletní vyměřování poplatků podle obecně závazných vyhlášek obce
 • vyměřuje poplatky za užívání veřejného prostranství


  Kontrolní výbor:
 • organizační a technická zabezpečení jednání obce
 • vede evidenci právních předpisů (sbírka zákonů)
 • vede evidenci nařízení a dalších opatření ostatních orgánů státní správy
 • vyhotovuje smlouvy, týkající se dispozice s majetkem obce
 • uzavírá smlouvy o zabezpečení odstraňování komunálních odpadů (fyzické a právnické osoby)
 • organizování veřejných soutěží
 • vede agendu jednání obce 


  Stavební výbor:
 • přiděluje čísla popisná a čísla evidenční 
 • vydává vyjádření nebo souhlas se stavbou pro specielní úřady
 • vydává rozhodnutí o připojení nemovitosti k místní komunikaci
 • povoluje překopy komunikací
 • vydává souhlas s napojením na vodovod nebo kanalizaci
 • vydává vyjádření ke stavbám v obci
 • řeší dopravní systém obce, dopravní značení a parkování v obci 
 • povoluje umístění reklam na veřejném prostranství
 • spolupracuje při tvorbě územního plánu
 • zastupuje obec v řízeních podle stavebního zákona
 • plní povinnosti vlastníka majetku obce ve věcech oprav a investic
 • provádí stavební dozor nad investicemi obce
 • koordinuje předprojektové přípravy jednotlivých stavebních akcí
 • připravuje územně plánovací podklady pro perspektivní a dlouhodobou koncepci výstavby obce


  Sociální výbor:
 • rozhoduje o finančních příspěvcích občanům v případě nouze
 • vede agendu jubilantů včetně gratulací
 • vyplácí finanční příspěvky (porodné, pohřebné) 


  Výbor ŽP:
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.:
 • povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les
 • vyměřuje poplatky za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů
 • kontroluje provozovatele malých stacionárních zdrojů
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku zákona o odpadech č. 85/2001 Sb.
 • dohlíží na dodržování vyhlášky Obce Adamov o dodržování veřejného pořádku, dodržování čistoty v obci a ochraně ŽP a vyhlášky o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
 • zajišťuje užívání veřejného prostranství

  Finanční výbor:
 • Vedení evidencí:
  evidence nemovitého a movitého majetku obce
  evidence všech smluv a dohod uzavíraných obcí
 • vyřizuje pojistné události odpovědnosti za škodu 
 • vede mzdovou a personální agendu
 • vedení rozpočtu obce
 • zajišťuje organizaci inventarizace majetku obce Adamov
 • vypořádání pojistných událostí na majetku obce
 • kompletní vedení účetnictví obce 
 • připravuje kalkulace investic a stavebních prací
 • připravuje podklady pro žádosti o dotace na finanční zajištění investic
 • připravuje podklady pro podání žádostí obce o dotace

 

Dnes je: 24.01.2019

Svátek slaví: Milena

aktuality

Informace poplatky 2019
více
Výsledky voleb
do Senátu Parlamentu ČR II. kolo
více
Výsledky voleb
do Senátu Parlamentu ČR
více
Výsledky voleb
do Zastupitelstva obce Adamov
více
Rozpočtové opatření
číslo 2/2018
více

Oznámení občanům

Oznamujeme občanům stavební záměr obce Adamov "Zřízení a rozšíření chodníku v části ulice Adamovská, k.ú. Adamov u Českých Budějovic".

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury - chodníku podél silnice III/10577 v délce 239,89 metru a šířce 2 metry. Navržená stavba splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

situace


Závěrečný účet obce Adamov za rok 2017
více
Závěrečný účet za rok 2017
DSO Adamov - Hůry
více
Informace
k dani z nemovitých věcí na rok 2018
více
Oznámení změna termínu svozu popelnic
S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2018 BUDE SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZAJIŠTĚN SPOLEČNOSTÍ FCC České Budějovice s.r.o., SVOZOVÝ DEN JE PÁTEK RÁNO. MIMOŘÁDNÝ SVOZ BUDE PROVEDEN V PÁTEK 29.12.2017.
více
Úřední hodiny v roce 2017

Rozpočet MŠ Adamov na rok 2017
více
Strategický plán rozvoje obce
více
Podpora z Fondu solidarity EU
více

Odkazy